Jul 09 2002

فردا را پاس میداریم

نوشته:     :::       Comments Off on فردا را پاس میداریمفردا را پاس میداریم بخاطر اینکه ایران متعلق به جوانان است. متعلق به آنان که در 18 تیر سه سال پیش بوسیله ی اوباشان قرون وستایی و دار ودسته ی پول پرستان روزه خوان به خاک وخون کشیده شد.

آنروز را پاس میداریم چون کسانی همچون احمد باطبی

برادرانِ اكبر و منوچهر محمدی ، محمد مژدهی، حميد جعفری و علی افشاری با ایثار و فداکاری در زندانهای جمهوری اسلامی به مبارزه ادامه میدهند آنروز را پاس میداریم چون در آن روز جوانان این آب و خاک با خون

خود نوشتند که آزادی همان آزادی که شاملو ازش سخن گفته همون آزادی که گلسرخی بخاطرش جان را فدا کرد همان آزادی که گمنامانی جان عزیز خود را فدایش کردند که ما حتی امروز نامشان را فراموش کرده ایم.

در آخر هدیه گرانقدر شاملو به آزادی خواهان میهنم را باز نویس میکنم.
آزاد و پیروز باشید.
برای خاطر تو
دستانم را با درختان گره خواهم زد
و در انتهای سبز رُشت
با نور در افق پيامی خواهم نوشت
می دانم در ياد خواهی خواند
برای خاطر تو
در چشمانم هزار ستاره ميکارم
ميدانم سبز خواهند شد
برای خاطر تو
بر فراز سه تيغ جانهای سوخته در فرم آتش عشق
معبدی ميسازم و ماه را به نگهبانی آن خواهم گماشت
برای خاطر تو
در آتش دان صبح آتشی از ايثار برمی افروزم
می دانم پايدار خواهد ماند
برای خاطر تو
از شکسته های دل گلدانی از زمان ميسازم
و خود را به تمامی در آن ميکارم
می دانم خون خواهم خورد
رُشت خواهم کرد
سبز خوام شد
برای خاطر تو
از صمد خواهم خواست که همهء ماهيان قرمز را بتقيان در برابر تکرار فرا بخواند
ميدانم فرا خواهد خواند
برای خاطر تو
زره زره خورشيد را در شب افشان خواهم کرد
ميدانم دوست خواهی داشت
برای خاطر تو
فضا را از صدا پر خواهم کرد
ميدانم منفجر خواهد شد
برای خاطر تو
پرندگان جهان را به ميهمانی پرواز در آسمان آبی انديشه های خود فرا ميخوانم
برای خاطر تو
آب درياها را به خوابگه مورچگان خواهم بست
و خواب از ديدگان خفتهء خفتگان اين قرن مبتلا خواهم تکاند
ميدانم موج بر خواهد خواست
بيدار خواهند شد
برای خاطر تو
يأس را در ميهمانی اميد بدار خواهم زد
غم را در سالگرد تولدی ديگر برای سرور وداع خواهم گفت
برای خاطر تو
اميد خواهم داشت
سرود خوام خواند
شعر خواهم گفت
برای خاطر تو
خود را بدار عشق مياويزم
و حرف آخرم اينست
دوستت دارم برای هميشه آزادی
همیشه ماندنی احمد شاملو

نوشته: در ساعت: 12:25 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on فردا را پاس میداریم  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی