Aug 18 2002

یک سوال: آقایان عمامه به

نوشته:     :::       Comments Off on یک سوال: آقایان عمامه به

یک سوال:
آقایان عمامه به سر که مدام به مردم حقنه میکنند که آنها نمایندگان خدا بر روی زمین هستند!! چگونه است که در موقع انتخابات یکمرتبه نماینده مردم بر روی زمین میشوند!؟. بهتر نیست که در وقت انتخابات هم بی شرمی را ادامه دهند و رای خود را از خداوند دریافت کنند؟ و این ملت زجر کشیده را با دردهای خود راحت گذارند!؟.

نوشته: در ساعت: 1:51 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on یک سوال: آقایان عمامه به  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی