پست های برچسب: استخدام

04.6.2010

با تصويب كاهش ساعت‌كاري، هيچ كارفرمايي كارگر زن استخدام نمي‌كند

شفاف: نماينده اسبق كارگران در سازمان بين‌المللي كار مي گويد كاهش ساعت كاري زنان خلاف مقاوله نامه بين المللي مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال و از نظر سازمان بين المللي كار مورد ايراد است.او معتقد است تصوب كاهش ساعات كاري زنان باعث مي شود كه كارفرمايان از استخدام زنان سرباز بزنند چون […]

Free Blog Themes and Blog Templates