پست های برچسب: سعیدلو

11.19.2010

آقای سعیدلو، چینی ها با شما خیلی گران حساب كرده اند؛ قیمت ماستمالی از جیب ملت: یك میلیارد یورو!

شفاف: نوشته معاون ستاد برگزاری كه رتبه نازلی ازنظر رسمی است با طرح بهانه ای مضحك،نوشته: «ما ایمیل شما (!)رادریافت كردیم اشتباه در ترجمه و توضیح، باعث نشان دادن نقشه به این صورت شده است…» تا چند سال آینده، شاهد انحصار شركت‏های چینی در ورزش بود و تمام بودجه ورزش باید در اختیار چینی‏ها قرار […]

Free Blog Themes and Blog Templates