پست های برچسب: سلطان

01.17.2010

شاهان سبز، هوشنگ اسدی

گویانیوز: روزی است که شاه رفت. روزهائی است که سلطان هم دارد می رود. از ۲۶ دی ۱۳۵۷ تا چنين روزی در سال ۱۳۳۸، فقط ۳۱ سال فاصله است . لحظه ای کوتاه در تاريخ. برگی نيمه خالی در تاريخ ملتی که اگر هر سالش را فقط در يک صفحه بنويسی، کتابی می شود در […]

Free Blog Themes and Blog Templates