پست های برچسب: عزل

12.14.2010

احمدی نژاد سلطۀ خود را در سیاست خارجی گسترش می دهد

رادیوفرانسه: محافل سیاسی در ایران معتقدند که هدف محمود احمدی نژاد از عزل منوچهر متکی و گماردن تکنوکراتی پراگماتیک در رأس سیاست خارجی کشور در نهایت توسعۀ سلطۀ خود در این زمینه به منظور حل دو معضل اساسی سیاست خارجی ایران یعنی پروندۀ اتمی و رابطه با آمریکاست. در پی عزل منوچهر متکی از وزارت […]

Free Blog Themes and Blog Templates