پست های برچسب: غارت

10.19.2010

از قطع ید آفتابه دزد تا مرخصی به شاه دزد

آینده: محمدرضا.ی سلطان شكر با پرونده ای به ارزش هزار میلیارد تومان با وثیقه ای صدمیلیارد تومانی به مرخصی كانادا رفت و آن وثیقه هم جعلی از آب درآمد.در پرونده كیش اورینتال اویل بخاطر تضییع مبلغ ناچیز! 80 میلیارد تومان از بیت المال كه با دریافت رشوه از سوی تعدادی از مدیران شركت نفت انجام […]

Free Blog Themes and Blog Templates