پست های برچسب: لات

03.10.2010

از ربانی سالاری به اوباش سالاری؛ تحول ساختار قدرت در جمهوری اسلامی

رادیوفردا: حکومت جمهوری اسلامی در آغاز اقشار متوسط و فقیر اعم از بازاریان و روحانیت و نیز تا حدی تکنوکرات‌ها و نیروهای دانشگاهی را در کنار خود داشت. اما به تدریج با اقتدارگرا تر و تمامیت طلب تر شدن حاکمیت، بخش عمده ای از این سرمایه سیاسی از کف رفت. روحانیت و بازاریان متحد با […]

Free Blog Themes and Blog Templates