پست های برچسب: محمد رضا تاجیک

02.10.2010

دکترتاجیک استاد دانشگاه است نه چریک!

کلمه: از اینها که بگذریم من بیشتر نگران حال شما هستم استاد عزیز! همۀ ما میدانیم که در آن سلولهای انفرادی چه بر سر آدم می آورند. و میدانیم که شما یک استاد دانشگاه هستی. نه یک چریک سیاسی. آری. معمولاً در تمام دنیا کار آکادمیک از کار سیاسی جداست. استادان دانشگاه جایشان در دانشگاه […]

Free Blog Themes and Blog Templates