پست های برچسب: واتیکان

09.5.2010

واتیکان نیز نگران سکینه محمدی-آشتیانی است

رادیوفرانسه: بعد از چند دولت غربی و همچنین بسیاری از شخصیت های سیاسی و فرهنگی که در بسیاری از کشورهای جهان به حکم سنگسار سکینه آشتیانی اعتراض کردند، واتیکان نیز در این باره اظهار نظر کرد. سخنگوی عالی ترین مرجع مذهب کاتولیک برای خبرنگاران توضیح داد که در مسائل بشردوستانه ای که در کشورهای دیگر […]

Free Blog Themes and Blog Templates