پست های برچسب: کردتسان

05.12.2010

گزارشی از شهرهای کردستان درمورد استقبال از اعتصاب عمومی روز پنجشنبه 23 اردیبهشت

پیک ایران: به گزارش “کمیته اعتراض واعتصاب عمومی درشهرهای کردستان” مردم شهر های کردستان خود را برای اعتصاب عمومی روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه آماده کرده اند. تراکتها ، پوسترها وعکس فرزاد کمانگر وفراخوان های برگزاری اعتصاب عمومی وسیعا درمیان مردم شهر وروستاهای کردستان توزیع شده است . فعالین کمونیست وجونان مبارز شهر سنندج چندین […]

Free Blog Themes and Blog Templates