31.08.2010

جدال رسايي و ‌لاريجاني در مجلس

فرارو: ارجاع سه ماده از لايحه حمايت از خانواده موجب شد نمايندگان حامي دولت از جمله رسايي و كوچك‌زاده به جدال با رئيس مجلس بپردازند كه در پايان حميد رسايي مجلس را ترك كرد.

به گزارش ايلنا، ارجاع مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده به كميسيون قضايي انتقادات نمايندگان حامي دولت را به دنبال داشت.

پس از آنكه مجلس وارد بررسي ماده 25 اين لايحه شد، حميد رسايي و مهدي كوچك‌زاده خواهان ارائه تذكر شدند كه پس از آنكه علي لاريجاني گفت پس از راي‌گيري در مورد ماده 25 به تذكرات نمايندگان گوش مي‌دهند، كوچك‌‌زاده و رسايي واكنش تندي نسبت به اين موضوع نشان دادند كه لاريجاني گفت: توهين نكنيد من مسئول اداره جلسه هستم و اخطار مي‌كنم كه جلسه را بر هم نزنيد.

كوچك‌زاده نيز خطاب به لاريجاني فرياد زد: اخطار شما نيز غيرقانوني است.

لاريجاني نيز در پاسخ به او گفت: شما آئين‌نامه را نخوانده‌ايد كه اخطار رئيس مجلس را غيرقانوني مي‌دانيد.

پس از آنكه حميد رسايي براي دادن تذكر خود اصرار كرد، لاريجاني قبول كرد كه تذكر وي را بشنود.

رسايي نيز گفت تذكر من تذكر تنها دو نفر نيست و شما بايد پيش از ورود به ماده 25 تذكرات نمايندگان را مي‌شنيديد.

به گفته وي در دو جلسه قبل در مورد ماده 22 تذكرات زيادي داده شد كه وقت زيادي از مجلس را گرفت و به نظر من علتش اين بود كه خود شما نمي‌خواستيد اين ماده به تصويب برسد.

لاريجاني نيز پاسخ داد: من صراحتا اعلام كردم كه اخطارهاي نمايندگان وارد است و شما داريد من را متهم مي‌كنيد كه اين موضوع درست نيست.

رسايي نيز خطاب به لاريجاني گفت: كار شما غيرقانوني بود و مشخص نيست كه بر اساس چه ماده‌اي شما اين سه بند را به كميسيون ارجاع داده‌ايد.

لاريجاني نيز گفت: شما بايد به من بگوييد مطابق كدام ماده به من تذكر مي‌دهيد.

رسايي نيز با بيان اينكه تذكرش بر اساس ماده 155 است بر ادامه ارائه تذكرخود اصرار داشت.

لاريجاني نيز با وارد ندانستن تذكر رسايي گفت: در جلسه پيش اخطارات و تذكرات نمايندگان زياد بود كه من اخطارات را وارد دانسته و به راي گذاشتم البته مجلس به اين اخطار راي نداد.

رئيس مجلس يادآور شد: پس از جلسه گذشته مشاهده كرديم كه در مورد اين لايحه مشكلي ايجاد شده است و اين ماده اشكالاتي دارد. به گونه‌اي كه مواد 23 و 24 داراي اشكالات شرعي بود كه با اعضاي كميسيون جلسه گذاشتيم و از آنجايي كه نمي‌خواستيم جلسه با بن‌بست مواجه شود و بر اساس اختيار قانوني رئيس‌ مجلس براي ترتيب اثر دادن تذكرات اين بندها را به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع داديم و من اشكالي در كار هيات رئيسه نمي‌بينم.

مسئله به اين موضوع ختم نشد و پس از دقايقي اين نماينده تهران به جايگاه هيات رئيسه رفت كه لاريجاني خطاب به وي گفت اينجا را خلوت كنيد من بايد جلسه را اداره كنم.

رسايي نيز در حال پايين رفتن از جايگاه هيات رئيسه گفت: تحمل انتقاد نداريد.

لاريجاني نيز به رسايي اخطار كرد كه نظم جلسه را رعايت كند.

No related posts.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates